Audio y texto en bribri

Entrevista a la Sĩõ'tãmĩ Anastasia Segura

1 Alí: Mama, i shtàwẽ̀mĩ tö, tö, bueno, tö, tö, bueno, tö ì rö sĩõ'tãmĩ?

2 Sebastiana: Ì rö sĩõ'tãmĩ?

3 Alí: Ahora wẽ̀s se' yö̀rmĩ e', e' kãnẽ̀ũk,

4 wẽ̀s se' yö̀rke e' kãnẽ̀ũk

5 mĩ̀kã se' yö̀rkèmĩ, wẽ̀s e' batséitsèke,

6 wẽ̀s e' kãnẽ̀wẽ̀ke,

7 kõ̀s, kõ̀s e', ì dör sĩõ'tãmĩ?

8 Anastasia: Se', sĩõ'tãmĩ se' yö̀rke, se' ẽ' yawö̀ke cha sĩõ'tãmĩ ie,

9 e' kṍwötã... íñẽ, íñẽ ye' ã ye' ẽ' yuwè... (00:30)

10 wẽ̀s i' como ĩ́ẽ be' tchë̀r, be' mṹ ẽ' yuwök,

11 be', be' i chèmĩ tö...

12 wẽ́ be' kë́këpa... como kë́këpa wĩ́se

13 e' ã be' i chè ye' ẽ' yuwákle.

14 Ye' kĩ i kiànẽ ye' yö̀r sĩõ'tãmĩ ie.

15 Íñẽ, íñe, íñe se' chàkök dàtsĩtche se' mĩ̀tche éẽrö,

16 Ahora éẽ se' mĩ̀tche,

17 éẽ se' ulà klö̀wẽ̀ke tsuru' kuö̀k

18 wẽ̀s se' bikàkla dur ès.

19 Se' bikékla dùrkĩ,

20 ahora i kabë̀la, ñẽ́ẽ wẽ́, wẽ́ i yö̀rke e' tso',

21 i kabë̀la e' tso'. (01:03)

22 E', e' diö̀ yèkètche se' tö,

23 e' shkö̀ tchër.

24 Se' kṍwötã... se' ulà klö̀rke íñe tsuru',

25 se' ã tsuru' mẽ̀ke kkué tsṍwek, tsṍ.

26 Se' yö̀rke ẽ̀rpa,

27 wẽ́ se' kë́këpa, aì abuelita aìse,

28 e' dàtsẽ se' ulà klö̀ũk.

29 E' tö se' ulà klö̀wẽke tsuru' kĩ.

30 M, m, aì mã wĩ̀ke aìse..., e',

31 e' dàtsẽ se' ulà klö̀ũk, tsuru' kĩ, dkrò kĩ krò kö̀yök.

32 Se' kë́kë..., se' kë̀ ã e' wa kö̀yànẽ se' wák ë̀

33 se' yö̀rke ẽ̀rpa e' iã, (01:52)

34 e' kṍwötã ulà klö̀wẽ̀ke ulítãnẽ sẽ́rãã.

35 Ah, e' mã, mã,

36 kuö̀wöla wö̀k wẽ ́ se' mĩ̀ke mã...

37 sĩõ', sĩõ' diö̀ ie.

38 E'la wö̀k se' mĩ̀ke,

39 e', e' mĩ̀ke e' ulà klö̀ũk kë́këpa mĩ̀ke se' tã,

40 wẽ́ se' yuwö̀kbala e' mĩ̀ke se' tã.

41 E' tö se' ulà klö̀wẽ̀ke e' kĩ, s ulà klö̀wẽ,

42 e' kuö̀ tã ñẽ́ẽ se' wák mĩ̀r, se' wák,

43 e' r i ulítãnẽ kĩ́ka se' mĩ̀r.

44 Mĩ̀kã se' ulà klö̀nẽ dékã tchétökicha,

45 e'tã se'..., e'tã, e'tã i lònẽ, (02:30)

46 i ulítãnẽ kĩ se' ulà klö̀nẽ dö̀kã tchétökicha,

47 e'tã, ñẽ' se' wák mĩr,

48 e'tã, e'tã i tsṍ e' wẽ̀ke tã e' wẽ̀ke se' wák tö,

49 entonces ya se' ulà klö̀nẽ̀tche.

50 Ahora e' mĩ̀kã be' tsuru' kkuè õ̀ne, bàwẽ̀ke,

51 e' ulé klö̀wẽ̀ke se' ulàklö̀ũ̀ke e' kĩ́ka, kúshki wa,

52 e' ñãtchèke se',

53 e' ímã... kë́këpa ñẽ' se' yuwèke bala e' tso' se' ulà klö̀ũk.

54 E' se' ès... e' tö... se' ké, bueno...

55 I'tã i bikékla dur se' ã i tté chök:

56 "be' tsuru' jkuö́", o... "be' klö́m rpáũ",

57 be' r krò yulö́", krò surùrù, ése yulèke.

58 Ãã... e', e' lèke e' chũmũ̀ wö̀tchèke, e', e' krò ñẽ' kö̀yèke, (03:27)

59 krò ñẽ' ttèke, kõ̀r e', e', e' ulé klö̀wẽke sẽ́rãã,

60 se' ulà klö̀rke e' kĩ, sẽ́, sẽ́, sẽ́, sẽ́.

61 Ahora ñẽ́ẽ e' lònẽ,

62 íñẽ be' ã i chè "íñẽ tsṍlĩ se' i yèkètche,

63 ñe' rpánẽ kõ̀re ñe' rpánẽtche,

64 íñẽ tsṍlĩ se' i yèkètche.

65 Bueno, tsṍlĩ tã ñẽ' se' ã, ímã,

66 ñe' kë́këpa ñẽ' dà ñe' tö s tulèkèwã kerèè, kàltákla kĩ.

67 E' ã i tãmĩ́ tchèkèwã, e', i tãmĩ́pa,

68 i yö̀rke, se' yö̀rke ẽ̀rpa e' bátsike i timĩ́ kë́chikè mĩk.

69 E' tchër, kë́kë bikékla tchër,

70 ah, i kabë̀lala tchër. (04:13)

71 E', e', e' tulèkèwã kàltákla ñẽ' kĩ́kã,

72 e' ã tsuru' ñẽ' kõ̀r íyi ñẽ́jkë,

73 blo' chakàla tchër élkela, krò lìnẽ tchër dikótö tã,

74 klö́m tã, klö́m chö́k tã,

75 e' lìnẽ tchër e' kö̀ppèkèkãtche sö ñẽ́ẽ ñẽ́ẽrö.

76 Ñẽ' kë̀, ñẽ' mã... kë̀ ñẽ̀kũ̀wã se' ã i mẽ̀nẽ tã, se' i ñẽ̀wã, no,

77 e' ñẽ̀ke se' tö, e' ñẽ̀ke se' tö, e' ñẽ̀kewã se' tö

78 e' wö̀mãnẽ̀rke, wĩ́kĩ ĩõ̀kĩ, wĩ́kĩ ĩõ̀kĩ:

79 èka i mẽ̀nẽ e' mẽ̀kènẽ se' ã, tsṍkuèke tás, tás, tás,

80 ès i mẽ̀ke èka ã, èka ã, ès, éwa ñẽ́ẽ se' i ñèke.

81 Pero e' ñẽ̀ke wĩ̀ se' tso'tche i tamĩ́ ie,

82 wĩ̀ kõ̀s i kãnẽ́ e' ë̀ ã, (04:56)

83 wĩ̀ s mũlépa kõ̀r e' kë̀ ã i ñã̀nẽ. Ès.

84 Éẽ tö... e' éẽrö sĩõ' rpánẽ,

85 e' kõ̀rë, e' sũwẽ̀ke wĩ̀ wẽ̀s i wẽ́ i yö̀rkela e',

86 kabë̀la e' tchër, se' i sũwẽ̀,

87 íñẽ se' sĩõ' diö̀ yè rñẽ̀ẽ̀...

88 Bulé tã se' wö̀të̀nẽ, e' kabë̀lala wö̀të̀nẽ, e'tã se' wö̀të̀nẽ ãñĩ̀es,

89 e'tã se' bitsö̀ke, bulé ñĩ̀ĩ̀, bulé ñĩ̀ĩ̀, hasta tsṍlĩ.

90 Bulàmĩ be' shkènẽ,

91 e' kõ̀s i bità tso' ñẽ' ñẽ̀kènẽ sö, tsṍlĩ tã,

92 tsṍlĩ tã ñẽ' íyi bità tso' kõ̀s ñẽ' ñẽ̀ke sö,

93 ñẽ' blo' yèke sö, ì wẽ̀ke sö ...

94 Bulàmĩ e' se' pònẽ̀mĩ, (05:55)

95 mĩ̀chò kãñĩ́k ã, bitsö̀ke kãñĩ́k ã,

96 íñẽ se' mĩ̀tsẽ yë́s kãñĩ́k ã íñẽ,

97 e'tã be' i che "tchẽ́k ye' rö̀nẽ íẽ, ès kãñĩ́k ã".

98 E' se' mĩ̀tche wĩ́ẽ, chòò ár tök, ì ṹ, diö́ ṹ,

99 ppṍ rpö̀ tchök

100 ì tchö̀k ì chòò kõ̀s íyi tso' kãñĩ́k ã ése tchö̀k,

101 e', e', e' kõ̀r e' rpáwẽ̀ke sẽ́rãã.

102 Sebastiana: Wẽ́ e' kapö̀ke tchër?

103 Anastasia: Kãñĩ́k ã se' kapö̀ke,

104 sa' kapë̀ule wĩ̀ shõ̀õ̀, sa' kapë̀ule.

105 Íñẽ be' mĩ̀tsẽ yë́s ù ã e' dö̀nẽ tchẽ́k, (06:30)

106 e'tã ẽ̀rpa be' dàtsĩkènẽ ù ã.

107 E' yö̀kĩkã, yì tso' ãwĩ̀ẽ wẽ́shkẽ

108 e' tso' íyi rpáũk, chãmũ̀ rpáũk, ì rpáũk,

109 tsuru' mã... yèke sö ë́ ulítãnẽ ése jkuök,

110 e'tã i timĩ́ dàtsikènẽ tsuru' jkuö̀k, ímã, i yóie, chö́kale ése;

111 e' dàtsikènẽ tsuru' jkuö̀k; e' yök,

112 e'tã ñẽ' kõ̀s bánẽt wĩ̀ s yàmĩpa bánẽt,

113 e' blo' tso' ì tso',

114 balèke ñe' èmã e' kãnẽ̀ũk ñẽ' yì tso' ù ã e' tso'.

115 E' mĩ̀nã o kabë̀lala èmã e' mĩ̀nã o i kutápa, i wĩ̀kela alè,

116 i yèse ése tso'se, e' kãnẽ̀ũk ñẽ́ẽ.

117 Entonces... mĩ̀... ñẽ' wĩ̀ kabë̀lala mĩ̀nẽ e' dàtsikènẽ ẽ̀rpa, (07:16)

118 e'tã éẽ i timĩ́ tso' e' dàtsikènẽ ñẽ́ẽ,

119 nẽ' tsuru' kujkuö̀k, mã sĩõ' tsuru', e' kujkuö̀k.

120 E' dénẽ mã tsṍlĩ tã se' dénẽ, tã ñẽ' tsuru'la jkué,

121 íñẽ kõ̀s ñẽ́jkë dé krò dé sũ̀, ì sũ̀ ñẽ'

122 kõ̀s se' wã íyi bitẽ́ wĩ̀ẽ,

123 e' ì tso', kõ̀r éjkë..., e' tsṍkö̀rkètchenẽ éẽ;

124 pàsiwẽ̀ke, ì wẽ̀ke sa' wã i síule.

125 Ah, ñe' kṍkö̀ie ñẽ' árie kõ̀s e' dàtsike, ù ã,

126 èwa sö e' mã tsṍkuèkènẽ.

127 Ès íke. (08:00)

128 Ahora dé ... e' tsṍlĩ tã

129 ñẽ̀ẽ kõ̀r íyi kõ̀r ñẽ' i débitũ su wã dé e' tsṍkuèke tás, tás, tás,

130 kõ̀s éjkë, e' sũ̀ ñẽ́ẽ se' mĩ̀tchènẽ ñẽ́ẽ,

131 wẽ̀s se' wã i tsṍwẽ i mĩ́ e' sũ̀ i dàtsikènẽ.

132 E' wö̀mãnẽ̀rke, tsuru' wö̀mãnẽ̀rke, ñẽ' íyi ñẽ' kõ̀r e' wö̀mãnẽ̀rke,

133 krò lìnẽ, ì lìnẽ,

134 krò lìnẽ tkótö tã, klö́m tã e' wö̀mãnẽ̀rke,

135 ah, i blo'la tã wẽ́ sĩõ' blo', blòblòla,

136 e'la mã yèkènẽ sö.

137 Érë wẽ́ pë' wákpa ñẽ',

138 wĩ̀ pë' wákpa tso' sẽ́ dià i diö̀ yök e' ë̀,

139 e' kë̀ ã se' ulítãnẽ dë' íyi e' ã,

140 e' kë̀ yànẽ se' íñẽ se' iál , se' kë̀ ã i yànẽ,

141 se' bukulú se' kë̀ ã i yànẽ, (08:51)

142 mã... ése wa se' ẽ' sulùũke,

143 ése wa se' ẽ' sulùũke tö

144 se' kë̀ ẽ́n ã i sũwẽ́ õ̀nẽ bua'ë , ie'pa ye' sulùõ̀wã èkapë.

145 Kë̀ se' ẽ́n ã i sũwẽ́ õ̀nẽ bua'ë,

146 se' kë̀ ẽ́n ã se' mẽ́wẽ̀wã,

147 como chìchi, chìchi mẽ́wẽ̀wã se' r èkëpë,

148 èkapë se' mẽ́nẽwã;

149 se' kë̀ ẽ́n ã, se' kë̀ ẽ́n ã i õ̀nẽ, porque ñẽ' ès i dë' èkapë.

150 Kë̀ se' ẽ́n ã i õ̀nẽ.

151 Alí: Ì kũẽ́kĩ krò surùrù?

152 Anastasia: Èmã krò surùrù e' wák rö ie'pa chaké. (09:28)

153 Sebastiana: Ì kũẽ́kĩ?

154 Anastasia: Èmã e' mẽ̀nẽ̀ãt ie'pa iã, e' mẽ̀nẽ̀ãt ie'pa ã, ímã...

155 ie'pa diö̀ yök, sĩõ' diö̀ yök, sĩõ' diö̀ yö̀ie.

156 Bulé bö̀k Bàtan kĩ́ka mã sö i yulèkètche èkapë,

157 se' kṍwötã e' yulök wák e',

158 kë̀ krò ulítãnẽ, krò surùrù, e' kṍwötã.

159 Alí: Ahora, s mĩ̀ke kãñĩ́k ã tã, iö́k se' mĩ̀ke, bíl se' mĩ̀ke?

160 Anastasia: Èmã i mĩ̀ke...

161 ye' dë̀ rö e'tã ye' tã i dë̀ rö e' rö wĩ̀ mã...

162 Natalia i kièke ñũ wĩ', e', émã... ajá... (10:09)

163 e' se' tã sĩõ'tãmĩ kë́chike e' mĩ̀ke;

164 i kabë̀la tã i juwé mĩ̀ke, mj, mj,

165 e' mĩ̀ke, tchë́l, tchë́l, sa' dë̀ rö... tchë́l.

166 Be' i sã́ũ ye' dë'...

167 Alí: Ì ñẽ̀ke e' rö?

168 Anastasia: Wĩ̀ẽ? Èmã e' rö...

169 e'tã se' mĩ̀tchela ìla kué söla,

170 árie e', e'la ë̀ katèke sö,

171 ár, ì kùnẽ, árie.

172 Alí: Entonces mĩ̀k se' yö̀rke juwá ie, ẽh... sĩõ'tãmĩ ie,

173 e'tã kṍwötã diö̀ yè mĩ̀kã juwápa diö̀ yàrke e'tã? (10:50)

174 Anastasia: Èmã, ès, noo! se' kë̀ yànẽ èklala, se' kë̀ yànẽ,

175 se' kṍwötã yànũk kë́këpa tã;

176 èmã e' kũẽ́k íke...

177 bulé bö̀k sẽ́ kabë̀la sẽ́ yö̀rke, ímã, yö̀rketche, mṹ yö̀rke,

178 e'tã i mĩ̀ diö̀ ẽ' yuwákle ie' kṍwötã ẽ' yuwö̀k sa' tã,

179 ie' kë̀ yö̀nẽ èkalala.

180 Éẽ sa' tö i diö̀ yé e'tã ie' kuli' ã ië̀nẽ̀wã,

181 sa' kë̀ wã i diö̀ yànẽ kë̀ sa' wã i diö̀ yànẽ,

182 e'ta ie' kë̀ kuli' ã ië̀nẽ̀wã,

183 sĩõ' kë̀ iènẽ̀wã ë̀ 'õnõ̀s se' kuli' ã,

184 sĩõ' ièke e' diö̀ yèke, (11:28)

185 èwa ièkèwã se' kuli' ã.

186 Alí: Ahora, ñẽ' íyi bitũ̀ke s wã kãñĩ́k ã,

187 ì ë̀ bitũ̀ke su wã?

188 Anastasia: Éẽ ì kũẽ́ sö, íyiwak ie, ie... mã... ímã...

189 bueno, iõ̀iõ̀ e'tã dùla tso'iã,

190 sũlĩ̀, kàsir, kõnõ' o ì kũẽ̀iã se' tö;

191 e'tã se' kṍwötã sh...

192 kãñĩ́k ã choò wẽ̀s chìchila sũwẽ̀ e' chìchila wö̀balawẽ́ yë́balök...

193 èmã iálpa yö̀kĩ.

194 Anstasia: Íñẽ se' démĩ, íñẽ s... ajá...

195 e' tö̀tchèkètche, e' tö̀tchök, éẽ ie' mĩ̀r e' wà tö̀tchök; (12:20)

196 e' ñẽ'... i kabë̀la nẽ'...

197 Ajá, e' tö̀tchèke, e' tö̀tchèke ie', e' kũẽ̀mĩ ie'...

198 e' kanẽ̀wẽ̀ke ie',

199 ñõ̀wẽ̀ke, wẽ̀s wẽ̀ke;

200 e' yulèke ie', éẽ ie' mĩ̀r ẽ' wö̀balaũ̀tche ñẽ́ẽrö,

201 ñẽ́ẽrö ie' mĩ̀tche e' wö̀balaũ̀tche yë́syë̀së.

202 Se' ẽ' mũ̀kètsã bua'ë, se' ẽ' wö̀balaũ̀ke bua'ë íyi ñẽ' bitsö̀kkã.

203 Anastasia: Di' tã, ajá, ák shkö̀, di' tër,

204 wẽ́ alàla tsṍwẽ ése kãnẽ̀wẽ̀ke;

205 alàla tsṍwẽ kãnẽ̀wẽ̀ke, e' wa. (13:36)

206 Alí: Ahora... mĩ̀ka sö kãnẽ̀wẽ̀ke,

207 mĩ̀ka se' diö̀yàrke íñẽ, digamos, se' ñĩ̀ diö̀yö̀ke íñẽ,

208 e'tã íñẽ, kãnẽ̀wẽ̀ke e' ñĩ̀we, ì ë̀ yèke sö,

209 ì ë̀ ñẽ̀ke sö, ì ë̀...?

210 Anastasia: Ẽ̀rpa se' i kãnẽ̀wẽ̀ke e'tã, tsṍwe, tsṍwe,

211 ẽ̀rpa se' i kãnẽ̀wẽ̀ke,

212 èmã e' pàkètcha ye' tö íñẽ,

213 e'tã íyi ulítãnẽ ñã̀nẽ;

214 se' kṍmĩ i yö̀wã, se' kṍmĩ i ñũ̀wã,

215 e'tã íyi ulítãnẽ ñẽ̀ke,

216 èmã e' pàke ye' r i rö. (14:01)

217 Alí: Ahora, se' bitsö̀ke ñĩ̀we,

218 e'tã ì ñẽ̀ke se' bulàmĩ, tsṍlĩ?

219 Anastasia: Bulàmĩ, tsṍlĩ?

220 E'tã klö́m, klö́m, e' kë̀ õ̀rtã, klö́m chö́k;

221 klö́m dolò ë̀mẽ, póppòë, e' ë̀mẽ.

222 Anastasia: E' yèkènẽ tsṍlĩ,

223 tsṍlĩ e'tã se' tö i blo' yènẽ,

224 e' rö wẽ́ ie'pa ie' blo', e'.

225 Éẽ rö iálpa kë̀ kũ,

226 éẽrö bukulú kë̀ kũ, (14:36)

227 bukulú kë̀ ã e' tsṍyànẽ, ni éẽ... lònẽ, lònẽ

228 íñẽ be' yàmĩpa tso' tchër wẽ́shkẽ,

229 e'tã i'... como wĩ̀ tchër wĩ̀ ès,

230 e'tã sẽ́ Bàtan sẽ́ chö́pa kë́chikéla... kë́chiképàtche,

231 èmã se' tã ie' yàrkètche e'tã i mĩ́la wĩ̀ kë̀ ã ie' kák yànẽ,

232 yë̀nẽ se' wákpala érë kë̀ ie' ã i kák yànẽ,

233 porque ie' s mẽ̀wẽ̀kewã;

234 íñẽ yö i chétcha èkëpë

235 sulù se' mẽ̀wẽ ẽ̀rpa se' yö̀rke mẽ̀wẽ̀wã i tö,

236 ẽ̀rpa alàla yö̀rke, mẽ̀wẽ̀wã i tö ñĩ̀es.

237 Emã, ì kũẽ́k? íke i sã́ũ, wẽ́ i wà yö̀nẽ?

238 Íke sa' dë', ñẽ' sa' dë' kapö̀k chò kãñĩ́k ã (15:12)

239 ñẽ'tã wẽ́ i wà yö̀nẽ?

240 Kë̀ i wà yö̀nẽ,

241 èmã e' kũẽkĩ sulù se' yànẽ.

242 Alí: Se' ùla yuwö̀ke tchër?

243 Anastasia: Ajá, se' ùla yuwö̀ke tchër;

244 chãmũ̀ kö̀ wèla yuwö̀ke tchër.

245 Tchë́l se' dör e' wé yö̀rke tchër

246 be' i sã́ũ chãmũ̀ kö̀ wé.

247 Alí: Ahora, e' kanẽ̀wẽ̀ke kõ̀s se' diö̀ yàrke ès, o ètökicha ë̀?

248 Sebastiana: Ñẽ' kãñĩ́k ã shkök... (15:36)

249 Anastasia: No, e' rö kẽ́ũk se' mĩ̀r e'tã, kẽ́ũk ë̀mẽ,

250 e' kuö̀kĩ tã ñẽ́ẽ kë̀ e' tté tã,

251 e'tã kë̀ e', kë̀ e' tã́iã,

252 kë̀ e'tã se' mĩ̀nẽ kãñĩ́k ã,

253 e' dàtsĩkènẽ wẽ̀s mã bitsèbita èkapë.

254 E' tso' kõ̀s, kõ̀s e' dàtsẽ sẽ́rãã,

255 no, kãñĩ́k ã wĩ̀ kë̀ se' mĩ̀nẽã,

256 kë̀ se' mĩ̀nẽã kãñĩ́k ã wĩ̀, m'm...

257 se' kṍwötã èttsinĩ ñẽ́es ù ã ë̀,

258 i wẽ́ sö i wé kölö̀wẽ émã éẽ.

259 Éẽ se' í... íyi dapárke,

260 éẽ se' íyi tso', (16:10)

261 pero ulàwa tchër wĩ̀es;

262 éẽ se' íyi tso', ulàwa;

263 Alí: Kë̀ kũ sẽ́rãã...

264 Anastasia: M,m, kõ̀s i mẽlẽ̀ã, kõ̀s, kõ̀s s pàkök e' ã, e' tso' ulàwa.

265 Se' yàrke wẽ́ kõ̀r e' íyi

266 e' rpárke ulàwa èttsinĩ,

267 e' kë̀ dör s ulítãnẽ ã, ès íke.

268 Alí: Y... bítökicha... s...

269 mĩ̀kã se' bità tsṍyèke,

270 bità yèke ètökicha, bö̀tökicha, tchë́tokicha, (16:37)

271 e'tã i wà kãnẽ̀wèke wẽ̀s kẽ́wek ès,

272 o i mẽnẽ̀wẽ̀ke un poco?

273 Anastasia: Wẽ̀s tã?

274 Sebastiana: Wẽ̀s kẽ́wek se' i kãnẽ̀wẽ,

275 ès sö kãnẽ̀wẽ mĩchòë kẽ́krà?

276 Anastasia: I bità yàrke e'tã, e' dàtsikène èkapë,

277 pero e' ri kë̀ se' mĩ̀nẽ̀nẽ kãñĩ́k ã,

278 yö i che, a... a...,

279 e' dàtsike wẽ̀s i tsṍtcha, e' sũ̀ë,

280 ès e' dàtsikènẽ. (17:00)

281 Alí: Y e'tã sĩõ'tãmĩpa kë̀ wã, kë̀ wã sĩõ' mĩ̀nẽ?

282 Anastasia: M'm, sa'... sa' i'se, no,

283 kë̀ e' wã sĩõ' mĩ̀nẽ, kë̀ e' wã sĩõ' mĩ̀nẽ,

284 m'm, e' kë̀ wã sĩõ' mĩ̀nẽ,

285 e' mĩ̀ke i kë́këpa,

286 pues kë́këpa mĩ̀ke e' wã e' mĩ̀ke.

287 Ès íke.

288 Alí: Se' bitsö̀ke, kõ̀s se' diö̀ yàrke, e'tã se' bitsö̀ke ulítãnẽ?

289 Anastasia: Ajá, e' rö íñẽ, be' íñẽ... mĩchòë èkapë, e' mĩchòë èkapë.

290 Bitsé darë̀rë̀, be' i tsé, íñẽ se' i yè, (17:37)

291 ñe', tchẽ́k tã e' bitàla yàrkenẽ,

292 e'tã, e'tã alàla,

293 e'tã alàla kók pàkuèkenẽ

294 Alí: Pàkuèkenẽ?

295 Anastasia: aí kö̀ kũẽ̀kèkã i kĩ, mj.

296 Alí: Ì ie?

297 Anastasia: Èmã e' tö̀tchèke, e' wẽ̀s wẽ̀, e' tö̀tchèke i pàkuèke.

298 Alí: Ì kũẽ́k tã kók?

299 Anastasia: Ì ì tã, ì kũẽ́kĩ tã? (17:58)

300 E' shõ̀ kë̀ ye' ã i yë̀nũkã tö ì kũẽ́kĩ,

301 kë̀ ye' wã i ichàkíule,

302 tö ì kũẽ́kĩ tã se' kók pàkuèke,

303 pero e' r wák e'.

304 Alí: E' kãnẽ̀wẽ ése?

305 Anastasia: E' ë̀, kë̀ rö ulítãnẽ, e' ë̀. (18:16)